Wie zijn we?

Doelstelling


Wij zijn een kring van klinisch psychologen die over een zelfstandige psychotherapeutische praktijk beschikken of in dienstverband werken in de eerstelijnsregio's Brugge, Oostkust en WE40.


We zetten ons onder meer in om de psychologen uit deze regio en hun beroepsuitoefening meer kenbaar te maken bij andere zorgverleners (huisartsen, psychiaters, kinesisten, verpleegkundigen, logopedisten, apothekers, diëtisten, ... Daarnaast is het ook de bedoeling dat collega's onderling informatie kunnen uitwisselen omtrent het beroep en de continuïteit van de zorg te waarborgen.


We hopen dan ook met dit project een nog efficiëntere professionele samenwerking op gang te brengen tussen andere zorgverleners en aangesloten psychologen. Wij denken dat de gezondheidzorg in de regio daar alleen maar baat bij kan hebben. Het kan de start zijn van allerlei nieuwe initiatieven in het werkveld.​Ontstaan


Het idee om een regionale psychologenkring in het leven te roepen, ontstond naar aanleiding van de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om de gezondheidszorg in regio's te gaan organiseren.  Met de opstart van de Eerstelijnszones werd het nog belangrijker om onze beroepsgroep lokaal te verenigen. De bedoeling daarbij is alle gezondheidsberoepen in deze netwerken op te nemen om zo de multidisciplinaire samenwerking te optimaliseren. De psychologen van onze regio hebben deze uitnodiging dan ook dankbaar aangenomen.Kwaliteitswaarborg


We willen door dit initiatief ook een kwaliteitswaarborg bieden aan iedere geïnteresseerde door de leden van deze Psychologenkring een aantal voorwaarden op te leggen.


Ieder aangesloten lid:


  • Heeft de graad van klinisch psycholoog behaald op universitair niveau
  • Is geregistreerd bij de psychologencommissie en is geregistreerd als als gecertificeerd klinisch psycholoog of klinisch psycholoog in supervisie bij het Vlaams Register van Klinisch Psychologen
  • Is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP); hiermee wordt de kans gegevens zich aan te sluiten bij een Regionale Kring naar keuze.
  • Is werkzaam in eerstelijnszone Brugge, Oostkust of WE40.
  • Heeft een zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoep (ondernemingsnummer of BTW-nummer) of psychologen in dienstverband (ten persoonlijken titel)
  • Betaalt lidgeld waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd op de statutaire Algemene Vergadering.
  • Stemt in met de onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Engageert zich ertoe de deontologische code te respecteren​.